Undervisning: Babylon del 3

<< Tillbaka

Vi har läst i del 1 - del 2 om en kvinna som kallar sig för himmelens drottning och som skall församla alla kring sin son som hon säger är den eukaristiske kristus.

Eftersom hon säger sig vara Jesu moder Maria som är död och väntar på att uppstå till liv på den yttersta dagen så är detta en helt annan maria och givetvis så är denne eukaristiske kristus inte alls bibelns Jesus Kristus utan någonting helt annat.

Den enhet som den här kvinnan lägger en grund för är då rakt inte den Andens enhet som bibeln talar om utan en falsk enhet som bibeln kallar för Babylon.

Tydligen så kan den här himmelens drottning föda fram olika system och religösa väckelser. Todd Bentley sa ju att det var en kvinnlig ängel vid namn Emma som födde fram Lakeland väkelsen. Vi tror att den kvinnliga varelse Todd Bentley såg inte var någon annan än den andemakt som står bakom Babylon.

Upp 17:5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden

Här är King James bättre översatt enligt Grekiskan: Det stora Mysteriet Babylon som är moder till alla skökor och styggelser på jorden.

Du skall lägga märke till att det är 2 kvinnor representerade i Uppenbarelseboken Kristi Brud + Den stora prostituerade. Och båda 2 är märkta och att det handlar om ägandeskap.

Richard Bennet är en fd katolsk präst som har en hel del att berätta om katolska kyrkan för oss >> Babylons historia i bibeln.

Första Moseboken 10:1, 6, 8-10 ”Detta är Noas söners, Sems, Hams och Jafets, fortsatta historia. Åt dem föddes söner efter floden.... Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.... Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga: ’En väldig jägare inför Herren som Nimrod. Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land.”

Här talas det om ursprunget till denna stora stad. Senare kom den att bli känd som det väldiga riket Babylon, som byggdes av Noas sonsonsson Nimrod. Det var i Babylon, som människorna först började att göra uppror mot Gud efter Syndafloden. Bland annat beslutade man sig för att bygga ett torn.

Det uppfördes för att de skulle undkomma, i fall Gud skulle sända ytterligare en flod. Det var där, som Gud förändrade deras språk. Det är därför, som vi i dag talar olika språk. Det var i Babylon, upprorsfästet mot Gud, som Satan satte i verket sina planer, för att förfalska sann Gudstillbedjan. Härigenom skulle han förleda hela världen. Historiens blad berättar, vad som hänt beroende på framgången med denna plan.

Märkligt att Eu:s byggnad ser ut som ett Babelstorn och Vatikanen har ständigt en representant där. Eu:s flagga är en symbol just på Himmelens drottning. Nimrod i Babylon den förste regenten var gift med den vackra, men onda, Semiramis. Folket tyckte mycket om dem, ja, folket instruerades faktiskt i att tillbe dem.

Efter Nimrods död sade änkan, att han farit för att bo i Solen, och att de kunde be till honom där, genom att tillbedja Solen. Hon sade också, att efter sin död skulle hon bosätta sig på Månen, och att folket skulle be till henne där. Senare födde drottningen en oäkta son. Han kom till världen den 25 December, och fick namnet Tammus. Denne Tammus såg som en inkarnation av Nimrod (Gud) och tillbads. Tammus betyder ”Perfekt genom eld”

Stegvis växte detta falska tillbedjanssystem till att bli Djävulens stora mästerverk. Hur var det? Antag att Du levde vid den tiden och var en av de troende, hur skulle Du då ha utövat Din falska religion? Till templet gick man väldigt tidigt, i gryningen på första veckodagen varje vecka. Även i vår tid heter den första veckodagen Söndag i en stor del av världen. Anledningen till det är att Söndagen tillägnades Solen av forntidens tillbedjare av Solen.

Slå upp ordet Söndag i ett stort uppslagsverk och se själv på engelska heter Söndag Sunday och betyder Soldag! Då tillbedjaren trädde in i templet, möttes han eller hon av en präst åt Solguden. Han var iförd en lång, svart ämbetsdräkt, som nästan släpade i golvet. Tillbedjaren knäböjde inför honom för att visa sin aktning. Fastän han var ungkarl, och aldrig gifte sig, kallade man honom för ”Fader”. Då tillbedjaren knäföll framför prästen, räckte denne ut handen över personens huvud och beskrev i luften formen på den första bokstaven i namnet Tammus. Bokstavens form var ett kors. Sedan var man klar, att gå in i templet.

Precis samma procedur som man har ännu idag i de Katolska kyrkorna.

Innanför porten till templet var det ett rum stort nog för bara en person, med ett litet fönster. Bakom fönstret satt det en annan präst. Han tilltalades med ”Fader”, varpå tillbedjaren föll på knä inför honom och bekände sina synder för prästen. Sedan han lyssnat till bekännelsen förlät han dem, som om han ägt makten och förmågan härtill. Därefter uppsökte tillbedjaren sin plats i templet, samtidigt som vederbörande gjorde Tammus korstecken framför pannan och bröstet.

Tammustecknet ansågs vara rena lyckobringaren mot allt ont. Närhelst en person steg i en båt, eller klev ut i vattnet för en simtur, eller företog sig något, som kunde vara farligt, gjorde vederbörande Tammus’ tecken framför huvudet och bröstet, för att avvärja faran. Tammus’ tecken, i form av ett kors, fanns också mitt i ett radband, som användes för att räkna antalet böner. Prästerna bar detta kors som tecken på sin myndighet. Vidare målades korset på templets väggar och på olika saker. Sittande eller stående i templet, bad personen och räknade sina böner med hjälp av radbandet. Han eller hon upphörde med sina böner, då ljudet av processionen bakifrån hördes. Då en skara präster trädde in i templet, mässande hyllningar till Solguden, vände sig församlingen om och knäföll.

En av prästerna bar en liten guldlåda. Den innehöll en rund, liten kaka, stor ungefär som en halvdollar. Kakan var en symbol på Solen. Strax kom lådan i närheten av tillbedjaren. Vederbörande knäböjde i djup vördnadsbetygelse och dyrkan inför den lilla, runda kakan. I det att prästen trädde längst fram i templet, där det stod ett strålande vackert altare, höll prästen upp den lilla, runda kakan framför Solguden. Samtidigt sade han en trollformel, som man trodde förvandlade kakan till den levande Guden. Höjdpunkten under tillbedjan inträffade så, då församlingen fick äta av kakan. Härigenom trodde man sig faktiskt äta upp Solguden, och erhålla hans kraft.

Katolska kyrkans ceremonier o Babylon >> och >> och >> Sen har vi Bibelfokus på svenska >>

Solgudens kraft ansågs vara källan till liv och barnalstring. Steg för steg formades det en tanke i tillbedjarnas förmörkade sinnen: Genom att bruka sina könsorgan, skulle de på ett godtagbart sätt ge Solguden sin hyllning. Alltså byggde man stora bordeller i anslutning till sina tempel.

Tillbedjan sammanflätades med församlingsmedlemmarnas lustar på ett avskyvärt sätt. Det anstår inte en kristen, att nämna de utsvävningar, som kopplades till Solens dyrkan. En historiker skriver: Eftersom Solen var den store guden, den verklige Herren, och eftersom han lade ned sina underbaraste krafter i reproduktionen, betraktades det som den mest acceptabla tillbedjan, att hans anhängare skulle utagera sin tro och bruka sina kroppar på motsvarande vis. Prostitution var en av de viktigaste beståndsdelarna varhelst tillbedjan av Solen förekom. Offrandet av oskulden var det mest välkomna offer som kunde frambäras vid Solens dyrkande.”

De troende hade två särskilt viktiga högtider att iaktta. Den ena inföll den 25 December Tammus födelsedag. Denna var årets viktigaste högtid, och kännetecknades av vilt drickande, dansande och sexorgier. En historiker vet att ge ytterligare besked härom: Vida omkring i hedendomen firade man, under Midvintersolståndet, denna utsvävande dryckenskapsfest benämnd ’Backanal’ eller ’Saturnalier’ som Tammus’ födelsedag.

Både gifta och ensamstående kvinnor prostituerade sig med vild sinnlighet. Platon har berättat, hur han sett hela Aten ragla omkring vid denna fest.” Den andra stora, religiösa årshögtiden inträffade den 25. Mars. Genom att räkna nio månader bakåt från den 25. December, kom man fram till att Tammus avlades den 25. Mars. I 40 dagar före den 25 Mars sörjde man under stort allvar, man grät, som det heter, för Tammus.

Under den här tiden fastade man, varvid man vanställde ansiktet och sörjde Tammus. Den 25. Mars gav så sorgen vika för glädje ty då firades hans avlande. Denna tilldragelse som inträffade på våren sammanlänkades med tanken på fruktsamhet. Alltså offrade tillbedjarna åt Tammus och hans mor som kallades för Ishtar i Europa med hopp om ymniga skördar och fruktsamma djur. Som man kunnat föreställa sig var högtiden en väldig orgie med omoral och vilt drickande.

Du kan finna att du i bibeln Hes 8 Hur kvinnor begråter Tammus Och att Prästerna tillber Solen (Tammus/Baal – De tillber elden) Herren har visat oss i bön att det är ingen skillnad idag – det du läser om i GT är bara förebilder för oss. Man tillber falsk eld idag – För att bli perfekt genom den (Tammus)

I sin bok The Two Babylons ger Hislop en detaljerad beskrivning av forntidens utövande av Solens tillbedjan, och visar hur detta spreds från Babylon till hela världen. Det är bokstavligt talat sant, att nästan all Jordens länders religion är eller har varit någon variant av Soltillbedjan. Indianerna i Nord-Amerika utövar den ännu, likaså Syd-Amerikas indianer. Soltillbedjan var de gamla inkaindianernas religion. Detsamma gällde på öarna i Stilla Havet, i Kina, Japan och Indien. Är Du bekant med de nutida formerna av hinduism, buddhism, osv.?

Gå då till ett bibliotek och forska om forntidens Soltillbedjan. Du kommer att finna stora och omfattande likheter. Soltillbedjan var kelternas och druidernas, ja, praktiskt taget hela det gamla Europas, religion. Dess viktigaste fäste i Europa var staden Rom. Visst låter det otroligt, men likväl hände det! I århundraden försökte Djävulen att bedra världen genom hedendomen, varvid han förfalskade Guds sanning och Hans Ord. Då han såg, att kristendomen frodades och växte snabbt, lade han en ny plan. Han blandade hedendom med kristendom. Och det nutida Babylon var redskapet i hans hand. Roms Kyrka har fört in hedniska vanor i kristenheten? De säger detsamma med egna ord. Till exempel säger kardinal Newman:

”Genom att anförtro dem åt kristendomens kraft att stå emot det ondas farsot, och genom att göra evangeliskt bruk av demontillbedjans själva instrument och tillbehör, beredde sig Kyrkans ledare tidigt på att, vid behov, anta, eller härma efter, eller godkänna folkets befintliga riter och sedvänjor, liksom de välbildade klassernas filosofi.... Samma skäl, behovet av helgdagar för den stora massan, tillskrivs Origenes, St. Gregorius’ läromästare, för att förklara inrättandet av Herrens Dag.... På diverse sätt berättar Eusebius för oss, att Konstantin, för att råda hedningarna att anta den nya tron, med den inlemmade de yttre tecken, som varit en del av deras gamla religion.... Rökelse, lampor och ljus.... heligt vatten fristäder heliga dagar och perioder, processioner ceremoniella kläder, munkklippningen, vigselringen, att be mot öster, avbilder mässande vid gudstjänsten har alla hedniskt ursprung, och helgades genom att tas upp i församlingen.” Developments of Christian Doctrines, sid. 371, 373. London: 1676.

”Kristendomen hade vid det här laget blivit populär, och det stora flertalet anhängare antog bara namnet, och gick igenom dopriten medan de i hjärtat fortsatte att vara hedningar. Villolära kom nu in i församlingen likt en strid ström.”Wharey: Church History, s. 54.

Kristendomen blev statsreligion i Romarriket och övertog hedendomens roll. Kristendomen iförde sig nu hedendomens kappa. De felaktiga läror, som senare gjorde sig gällande inom församlingen, fann fotfäste. Det slags kristendom, som förekom under Medeltiden, kan betecknas som ’döpt hedendom. Söndagen? Varifrån kommer den? ”Söndag – så benämnd, eftersom denna dag i forntiden var helgad åt Solen eller dess tillbedjan.

Webster’s Dictionary, årgång 1929. ”Kyrkan antog hedningarnas filosofi och gjorde den till trons sköld mot just hedningarna.... Hon tog den hedniska Soldagen och gjorde den till den kristna Söndagen.... Förvisso är det något kungligt kring Solen, som gör den till en lämplig bild på Jesus, Rättfärdighetens Sol. Alltså kan man föreställa sig, att Kyrkan måste ha sagt: ’Behåll det gamla hednanamnet. Det får fortsätta att vara helgat.’ Och på så sätt blev den hedniska Soldagen, helgad åt Balder, den kristna Söndagen, helgad åt Jesus.” Catholic World, Mars, 1894, s. 809.

”Inte så få hedniska sedvänjor smögs in i församlingen, fast dolda under nya namn. Genom Söndagens helighållande, såsom detta infördes av Konstantin och ännu fortfar i Europa, blandas den gamla kulten av Solguden Apollo med minnet av uppståndelsen.”Schaff: Church History, s. 375.

Detta att studera ”Det stora mysteriet Babylon” och kunna se förebilderna på det som kommer att bli den sista stora religiösa världskyrkan är någonting som verkligen ger ljus åt dagens händelser. Det ligger en andemakt bakom det här som håller på att samla ihop en falsk brud för en falsk messias (antikrist)

Och hemligheten tycks vara bilden vi finner i att Nimrod dör Semiramis ljuger och säger att hon är inkarnerad av Nimrod. Barnet föds och kallas för Tammus vars namn betyder gjorts perfekt genom eld. Men han får också ett annat namn nämligen BAAL. Vilket indikerar att andemakterna bakom Tammus (Baal) har med andlig eld att göra vi kan läsa det i Elia och Baalsprofeterna. Samme Gud och tankar fanns även i Egypten där man trodde att Farao var en inkarnerad solgud Baal.

Kalven var en annan symbol på Tammus/Baal och när Israel gjorde en avgud i öknen så var det i form av en kalv – Som gjorts perfekt i eld. Jerry Potter sa en gång att Herren sagt till honom att precis så här har hans folk gjort nu.