Läror & Debatter: Sverige - Karins Nyhetsbrev 25/11-10

<< Tillbaka

Nu tycks det gå ”utför” i väldig fart... Det Stora Avfallet alltså!
Bejakande av Nyandlighet, Romersk Katolska Kyrkan och massor av villoläror är idag ”vardagsmat” inom många församlingar och de som är emot och säger ifrån är i minoritet, tycks det...Värre blir det! Fortsätt läs!

Jag har skrivit om NAR (New Apostolic Reformation) i tidigare brev... Jag nämnde lite om det här: >>

Rick Warren Connections, especially to the ecumenical Third Wave New Apostolic Reformation (NAR) and "Positive Thinking" Movement….Top Influencers and their ministries: T.D. Jakes, John C. Maxwell, Stormie Omartian, Joyce Meyer, Beth Moore, Kenneth Hagin Sr., Rick Warren, Tommy Barnett, Jack Hayford, Andy Stanley, Jamal-Harrison Bryant, Loren Cunningham, Ted Haggard, Eddie L. Long, C. Peter Wagner, Jim Cymbala, Bill McCartney, John Bevere, Joel Osteen

Men skrev mest om det här: >> Som jag skrev i e-mailet nedan, så är Johannes Amritzer medlem i Profetrörelsen ICA – International Coalition of Apostles, som har ”Super Aposteln” C. Peter Wagner i spetsen. Wagner är också ledare för NAR = New Apostolic Reformation, Som förr kallades NOLR = New Order of Latter Rain... Detta är vad C. Peter Wagner säger i en intervju från 2000 (ej perfekt översatt!):

”Jag har fördelen av att vara en horisontell apostel, och en horisontell apostel är en person som kan föra samman vertikala apostlar, medan det är mycket svårt för vertikala apostlar att kalla andra vertikala apostlar samman (notera: vertikala apostlar är ledare för apostoliska nätverk, medan horisontala apostlar är benådade av Gud att ge apostoliskt ledarskap och ledning/riktning i vissa områden i Kristi kropp som helhet). Men om apostlar inte först har relationer med varandra, så kommer det att bli mycket svårt att kommunicera i stort sett om relationer med profeter.”  ”Jag tror att ett av de hinder för Gud att sända väckelsen som vi har bett för har varit att ledningen i kyrkan inte har varit ordentligt på plats. Och nu när styrelsen i kyrkan kommer på plats, ser vi redan att Gud litar på Kristi kropp med saker vi var helt omedvetna om tidigare innan detta. När styrelsen kommer på plats, då kan Gud göra vad han vill med Kristi kropp,och en av de saker som de flesta av oss är överens om är att han vill sända den stora utgjutelsen av den Helige Ande som vi skulle kalla den världsomfattande väckelsen. Så mitt engagemang för resten av min karriär är att använda de gåvor Gud har gett mig för att bidra till utvecklingen av den världsomfattande Nya Apostoliska Reformationen. Och detta (sammankoppling av apostlar och profeter) är en viktig del!” >> Och här: >>


VET NI VAD ICA STÅR FÖR? VET NI OM ATT PETER WAGNER OCKSÅ ÄR LEDARE FÖR NAR?
örr kallades NOLR = New Order of Latter Rain...
Vet ni om att NOLR/NAR “provides a “Spiritual Covering” through Wagner’s Int’l Coalition of Apostles (ICA) to 1000s of churches and their duped leaders”? >>

VET NI VAD DE STÅR FÖR, VAD DE UNDERVISAR?

Det finns en DVD-serie; lång men oerhört viktig information om just NAR, Peter Wagner och hans ”Profet-team”. Här får man se och höra vad de undervisar och står för – utombibliska doktriner!  The New Apostolic Reformation - What is it and where is it going? >>

Enligt DVD-serien om NAR så tar de upp om hur utspritt NAR är – rakt in i ”globala böne-nätverk”...som t.ex. Hans Marklund står i spetsen för i Sverige...

Är ni medvetna om att även detta kommer från Profetrörelsen NOLR/NAR/ICA – alias Peter Wagner?

Jag hade tänkt att bifoga bilagor som jag fann i höstas som talar om Sveriges nationella bönenät, vilket verkar underbart, men som kommer rakt ner från NAR / Peter Wagner! Men alla länkar jag hade till detta nätverk tycks inte fungera längre...men som ni kan se finns den under länkar på hemsidan för Västerdalarnas Friförsamling, vilket är Daniel Viklunds f.d. församling i Dala-järna: (den länken fungerar inte heller, men visar i alla fall att den finns!)

SNB - Sveriges Nationella Bönenät

ETT FÖRVANDLAT SVERIGE! - SNB kommer att ta initiativ till lokala bönesamlingar, regionala och nationella böneseminarier och konferenser. SNB vill tillsammans med allt Guds folk se enad fokuserad bön för folkväckelse. >>

MAN FÖRSTÅR ÄNNU MERA ALLVARET OM DETTA (”Globala”) EFTER ATT HA SETT DVDn OM NAR!

För dig som verkligen vill veta SANNINGEN uppmuntrar jag att beställa dessa DVDn (engelska) >> De kostar US $49.00 + frakt = men det är värt pengarna! Du som absolut inte har råd, men ärligt vill veta mera, kontakta mig så kan du få låna mina DVDn… Man kan även läsa en hel del bra artiklar här (engelska): >>

ÄR DET DENNA APOSTOLISKA KRISTENDOM (ENL. ICA/NAR/NOLR) SOM VI VILL FÅ IN I SVERIGE?

Detta är det ”Apostoliska Nätverket” (upphovsmännen/budbärarna av denna ”Apostoliska Kristendom”) varav en stor del av de högsta inom ”Profetrörelsen” med Peter Wagner i spetsen stod på estraden under den s.k. ”Lakeland Väckelsen” 2008 och smorde Todd Bentley inför hela världen, där de även s.k. ”profeterade” över honom...

____________________________________________________________________________________________________________________

Jag tror att denna information ovan ger djup insikt om det som skrivs här nedan och allvaret om hur pass ”globalt” det verkligen är! Igår fick jag tips om detta nedan av en broder i Herren, som är mycket vaken över det som sker i kristenheten idag. I slutet av sitt e-mail skrev han; ”Men hörru du Karin - Världsvid hjärnblödning eller har varenda kotte blivit galen.”

Ja, vad ska man säga - hjärnblödning eller galenskap... ”SKAMLIGT” hade min mormor sagt!

Här kommer kopia av e-mail som han skickade mig (fetstil och gulmarkeringar, samt ”SvEngelsk” översättning i all hast gjord av mig): (Alla Bibelverser på svenska är från Reformationsbibeln)

Church Leaders who CLAIM that the G-d of ISRAEL is ALLAH - NWO and ONE WORLD RELIGION DOCUMENT - av Cheryl Searson Lindsay kl. den 23 november 2010 kl. 11:25

Kyrkoledare som HÄVDAR att Israels G-d är Allah - NWO och ETT VÄRLDSRELIGIONS DOKUMENT

Church Leaders who claim the G-d of ISRAEL is ALLAH........................the NEW WORLD ORDER LIST of MEMBERS is GROWING EVERY DAY!

Kyrkoledare som hävdar att Israels G-d är Allah ........................ den NYA VÄRLDSORDNINGENS FÖRTECKNING av MEDLEMMAR VÄXER för VARJE DAG! Check to SEE if your PASTOR or "CHURCH" or any teacher you listen to is on this list - New World Order and One World Religion is alive and kicking: - If you dismiss this - well what can be said - nothing! 

Kontrollera om din PASTOR eller "KYRKA" eller någon lärare som du lyssnar till är på denna lista - New World Order och One World Religion (Ny Världsordning och En Världs Regering) är levande: - Om du avfärdar detta – nå vad kan sägas - ingenting!

SOME NAMES ON THIS LIST WILL SHOCK YOU

VISSA NAMN PÅ DENNA LISTA KOMMER ATT CHOCKERA DIG

A "who's who" of evangelical "Christian" leaders, including Rick Warren, Robert Schuller, Brian McLaren, Richard Cizik and Bill Hybels, John Scott, Fuller Theological College, Tyndale, and many more have signed a letter to the Muslim community entitled "Loving God And Neighbor Together" that openly equates Allah with the "Christian G-d".

En "vem är vem" av evangeliska "Kristna" ledare, inklusive Rick Warren, Robert Schuller, Brian McLaren, Richard Cizik och Bill Hybels, John Scott, Fuller Theological College, Tyndale, och många fler har undertecknat ett brev till det Muslimska samhället med titeln "Loving God And Neighbor Together"  (”Älska Gud Och Medmänniska Tillsammans") som öppet jämställer Allah med de ”Kristnes G-d".

By affirming that Allah is G-d, the 300 Christian leaders in this letter are denying the G-d of the Bible. The reality is that the Quran denies that Yeshua (Jesus) is the Son of G-d no less than nine times. Genom att bekräfta att Allah är G-d, förnekar de 300 kristna ledarna i detta brev G-d i Bibeln. Verkligheten är att Koranen förnekar att Yeshua (Jesus) är G-ds Son inte mindre än nio gånger.

This letter represents "APOSTASY" of the highest order.It is another huge step towards the one world religion and one world church of the last days. Detta brev utgör "AVFALL" av högsta rang.Det är ännu ett stort steg mot en världsreligion och en världskyrka av de sista dagarna.

The Christian ministers who signed this letter have denied their faith and have brought shame to their ministries and congregations.
You can find a list of the Christian leaders who signed this letter here:
De kristna pastorerna som undertecknat detta brev har förnekat sin tro och har dragit vanära över sina ministerier och församlingar. Du hittar en lista över de kristna ledare som undertecknat detta brev här: (gå in på den här adressen) man samlar nu in namn från hela världen. >> 

You will likely recognize quite a few names on that list. These are just a few. Du kommer förmodligen känna igen en hel del namn på den listan. Dessa är bara några.

See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Yeshua!

Se till, att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, enligt människors stadgar, och enligt världens läror, men inte enligt Kristus. Kolosserbrevet 2:8

The spirit clearly says that in the latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons.

Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna skall somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror*, *KXII: djävulsläror. 1 Timoteusbrevet 4:1

For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away form the truth and turn aside to myths.

Ty den tid skall komma, då de inte skall tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, 4. och vända sina öron från  sanningen och vända sig till fabler. 2 Timoteusbrevet 4:3-4

Many of these pastors and teachers are also closely linked to the NAR - New Apostolic Reformation - more on that later! Många av dessa pastorer och lärare är också nära länkade till NAR – Nya Apostoliska Reformationen - mer om det senare!

Slut citat från min broders e-mail.

___________________________________________________________________________________________________________________

Här kommer utdrag från webbsidan ovan >> med min ”SvEngelska” översättning! Fetstil inne i texten har jag lagt till...

 A Christian Response to 'A Common Word Between Us and You' / Ett Kristet Svar på "Ett Vanligt Ord Mellan Oss och Er"

As members of the worldwide Christian community, we were deeply encouraged and challenged by the recent historic open letter signed by 138 leading Muslim scholars, clerics, and intellectuals from around the world. A Common Word Between Us and You identifies some core common ground between Christianity and Islam which lies at the heart of our respective faiths as well as at the heart of the most ancient Abrahamic faith, Judaism.

Som medlemmar i det världsomspännande Kristna samfundet, blev vi djupt uppmuntrade och utmanade av det nyligen historiska öppna brev som undertecknats av 138 ledande Muslimska lärda, präster och intellektuella från hela världen. Ett Vanligt Ord Mellan Oss Och Er identifierar några centrala gemensamma nämnare mellan Kristendomen och Islam som ligger i hjärtat av våra respektive trosuppfattningar, samt i hjärtat av den mest äldsta Abrahamitiska tron, Judendomen.

Muslims and Christians have not always shaken hands in friendship; their relations have sometimes been tense, even characterized by outright hostility. Since Jesus Christ says, “First take the log out your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your neighbor’s eye” (Matthew 7:5), we want to begin by acknowledging that in the past (e.g. in the Crusades) and in the present (e.g. in excesses of the “war on terror”) many Christians have been guilty of sinning against our Muslim neighbors. Before we “shake your hand” in responding to your letter, we ask forgiveness of the All-Merciful One and of the Muslim community around the world.


Muslimer och Kristna har inte alltid skakat hand i vänskap; deras relationer har ibland varit spända, även präglats av öppen fientlighet. Eftersom Jesus Kristus säger: ”..., ta först ut bjälken ur ditt eget öga. Sedan kan du se klart nog för att ta ut grandet ur din broders öga” (Matt 7:5, Reformationsbibeln), vi vill börja med att erkänna att i det förflutna (t.ex. i korstågen) och för närvarande (t.ex. i överdrifter om "kriget mot terrorismen") så har många kristna gjort sig skyldiga till synd mot våra Muslimska grannar. Innan vi "skakar din hand" i att svara på ert brev, ber vi om förlåtelse av den Ende All-Barmhärtige och av det Muslimska samhället i världen.

It is therefore no exaggeration to say, as you have in A Common Word Between Us and You, that “the future of the world depends on peace between Muslims and Christians.” Det är därför ingen överdrift att säga, som ni har i Ett Vanligt Ord Mellan Oss Och Er, att "världens framtid beror på fred mellan Muslimer och Kristna."

It is rather a deep insight and courage with which they have identified the common ground between the Muslim and Christian religious communities. Det är snarare en djup insikt och mod som de har identifierat den gemensamma grunden mellan Muslimska och Kristna religiösa samhällen.

That this common ground consists in love of God and of neighbor gives hope that deep cooperation between us can be a hallmark of the relations between our two communities. Att denna gemensamma grund består i kärlek till Gud och medmänniska ger hopp om att djupgående samarbete mellan oss kan vara ett kännetecken för relationerna mellan våra två samhällen.

We applaud that A Common Word Between Us and You stresses so insistently the unique devotion to one God, indeed the love of God, as the primary duty of every believer. Vi applåderar att Ett Vanligt Ord Mellan Oss Och Er betonar så enträget den unika hängivenhet till en Gud, ja Guds kärlek, som den primära plikten för varje troende.

We find deep affinities with our own Christian faith when A Common Word Between Us and You insists that love is the pinnacle of our duties toward our neighbors. “None of you has faith until you love for your neighbor what you love for yourself,” the Prophet Muhammad said. In the New Testament we similarly read, “whoever does not love [the neighbor] does not know God” (1 John 4:8) and “whoever does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen” (1 John 4:20). God is love, and our highest calling as human beings is to imitate the One whom we worship.

Vi finner djup samhörighet med vår egen Kristna tro när Ett Vanligt Ord Mellan Oss Och Er insisterar på att kärlek är höjdpunkten för våra plikter mot våra medmänniskor. "Ingen av er har tro tills ni älskar för er medmänniska vad ni älskar för er själva," har Profeten Muhammed sagt. (svårt att översätta – förlåt!) I Nya testamentet läser vi liknande, ” Den som inte älskar [medmänniskan] känner inte Gud,...” (1 Johannes 4:8) och "Ty den som inte älskar sin broder som han ser, hur kan han älska Gud som han inte har sett?" (1 Johannes 4:20). Gud är kärlek, och vår högsta kallelse som människor är att imitera den Ende som vi tillber.

Since Muslims seek to love their Christian neighbors, they are not against them, the document encouragingly states. Instead, Muslims are with them. As Christians we resonate deeply with this sentiment. Our faith teaches that we must be with our neighbors – indeed, that we must act in their favor – even when our neighbors turn out to be our enemies.

Eftersom Muslimer försöker älska sina Kristna medmänniskor, så är de inte emot dem, påstår dokumentet uppmuntrande. Istället, Muslimer är med dem. Som Kristna genljuder vi djupt med denna uppfattning. Vår tro lär oss att vi måste vara med våra medmänniskor - ja, att vi måste agera till deras fördel - även när våra medmänniskor visar sig vara våra fiender.

“Let this common ground” – the dual common ground of love of God and of neighbor – “be the basis of all future interfaith dialogue between us,” your courageous letter urges. Indeed, in the generosity with which the letter is written you embody what you call for. We most heartily agree. Abandoning all “hatred and strife,” we must engage in interfaith dialogue as those who seek each other’s good, for the one God unceasingly seeks our good. Indeed, together with you we believe that we need to move beyond “a polite ecumenical dialogue between selected religious leaders” and work diligently together to reshape relations between our communities and our nations so that they genuinely reflect our common love for God and for one another.

"Låt denna gemensamma grund" - den dubbla gemensamma grunden av kärlek till Gud och medmänniska - "ligga till grund för all framtida interreligiösa dialog mellan oss," uppmanar ert modiga brev. Sannerligen, i den generositet med vilket brevet är skrivet förkroppsligar ni vad ni kallar för/uppmanar till. Vi är hjärtligt överens. Överge all "hat och stridighet," vi måste engagera oss i en interreligiös dialog som sådana som söker varandras bästa, för den ende Guden söker oupphörligt vårt goda. Sannerligen, tillsammans med er tror vi att vi måste gå bortom "en artig ekumenisk dialog mellan valda religiösa ledare" och arbeta flitigt tillsammans för att omforma relationerna mellan våra samhällen och våra nationer så att de genuint speglar vår gemensamma kärlek till Gud och till varandra.

The future of the world depends on our ability as Christians and Muslims to live together in peace. If we fail to make every effort to make peace and come together in harmony you correctly remind us that “our eternal souls” are at stake as well.

Världens framtid beror på vår förmåga som Kristna och Muslimer att leva tillsammans i fred. Om vi misslyckas med att göra alla ansträngningar för att sluta fred och komma tillsammans i harmoni, så påminner ni oss rätt om att "våra eviga själar" står på spel också.

We are persuaded that our next step should be for our leaders at every level to meet together and begin the earnest work of determining how God would have us fulfill the requirement that we love God and one another. It is with humility and hope that we receive your generous letter, and we commit ourselves to labor together in heart, soul, mind and strength for the objectives you so appropriately propose.

Vi är övertygade om att vårt nästa steg skulle bli att våra ledare på alla nivåer träffas och påbörjar det allvarliga/ivriga arbetet med att fastställa hur Gud vill få oss att uppfylla kravet på att vi älskar Gud och varandra. Det är med ödmjukhet och hopp som vi tar emot ert generösa brev, och vi förbinder oss att arbeta tillsammans i hjärta, själ, sinne och styrka för de mål som ni så lämpligen föreslår.

Slut på utdrag

__________________________________________________________________________________________________________________________

På en annan sida kan man läsa detta - De har även en sida:>> - Introduction to Yale's Faith and Globalization Initiative

The impact of religious faith is profound in a world where political, economic, and social spheres are increasingly interconnected. Intentional and sustained reflection on the crucial issues of faith and globalization can lead to the kind of reconciliation and peaceful coexistence that life in the 21st century demands

Effekten av religiös tro är djup i en värld där politiska, ekonomiska och sociala områden sammanlänkas alltmer. Avsiktlig och fördjupad reflektion om avgörande frågor om tro och globalisering kan leda till den typ av försoning och fredlig samexistens som krävs av livet under tjugohundratalet.

Yale, in collaboration with the Tony Blair Faith Foundation, launched the Faith and Globalization Initiative in the Fall of 2008 as a three-year effort to conduct dialogue as a way of considering these essential issues.

Yale, i samarbete med Tony Blair Faith Foundation, lanserade Tro och Globaliserings Initiativ under hösten 2008 som ett treårigt försök att föra en dialog som ett sätt att betrakta dessa viktiga frågor.

______________________________________________________________________________________________________________________

Behöver jag ens komma med kommentarer?  Jag ger några ändå!

Ännu mera synkronisering... Intressant att de gör detta i samarbete med Tony Blair Faith Foundation... Tony som konverterade till Romerska Katolska Kyrkan för några år sedan... >> & >>

Vad säger Koranen? Kan och får Muslimer verkligen älska en ”otroende” – en icke Muslim? 

Vad säger Bibeln? Om vi älskar vår nästa/medmänniska så vill vi förmedla Kristi Evangelium som är Guds kraft till frälsning!

Så ville vi i innerlig kärlek till er, inte bara ge er Guds evangelium, utan även våra egna liv, ty ni hade blivit oss kära. 1 Thessalonikerna 2:8

Ty jag skäms inte för Kristi evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror... Romarbrevet 1:16

Vilka var det som undertecknade detta brev? Många som är nära länkade till NAR – Nya Apostoliska Reformationen!!!
Inom ett nätverk kan man påverka mängder att ta samma beslut och på så sätt få saker att hända...

Mycket mer finns att tillägga och kommentera från denna webbsida...och översättas till svenska...men detta ger i alla fall en ”inblick”... (OBS! Det finns en svenska som skrivit på listan... för mig okänd... hennes namn finns ganska långt ner på listan.)

Jag vill påstå att ”världens framtid” är beroende på om vi omvänder oss till Gud och väljer att gå Hans Väg!
"Våra eviga själar" står på spel om vi förnekar Guds Son – om vi inte tar emot den försoning med Gud som erbjuds genom Jesus Kristus och det verk Han gjorde på Golgata Kors för våra synder.

Det och inget annat! Jesus sa det själv: Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

Älskade vänner, var på er vakt! Tillåt er inte att ”slappa” och nonchalera varningssignalerna...
Snart ljuder den sista Basunen!

Jesus Kristus – Konungarnas Konung – kommer snart – var redo!
Låt oss be för Sverige!

För Sanningen, Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8